PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Jubileuszowa, 20. konferencja w Brennej była okazją do zaprezentowania specjalnej publikacji na temat dotychczasowej historii i dokonań Stowarzyszenia. W publikacji – oprócz tekstów na temat początków integracji środowiska i kolejnych konferencji, a także prezentacji partnerów i patronów Stowarzyszenia "PRom" – znajdują się teksty na temat strategii Stowarzyszenia, rankingów uczelni wyższych jako narzędzia promocji oraz o sztuce komunikowania o nauce, uczelniach i wyższej edukacji.
- Jubileuszowy album PROM w wersji on-line lub do pobrania

Nazwa Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom" została zaproponowana przez Marcina Żukowskiego w trakcie prac nad pierwszą wersją statutu Stowarzyszenia zimą 2005/2006 i wraz ze statutem przyjęta na VI konferencji środowiska w Zielonej Górze w lutym 2006. Pod taką też nazwą Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w kwietniu tego samego roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia
1.    Adam Bączkowski (Uniwersytet Gdański)
2.    Beata Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
3.    Monika Jabłońska (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
4.    Ilona Jakubowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku)
5.    Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski)
6.    Patrycja Łykowska (Uniwersytet Zielonogórski)
7.    Łukasz Michniewicz (Politechnika Opolska)
8.    Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski)
9.    Andrzej Ostrowski (Uniwersytet Wrocławski)
10.    Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa)
11.    Ewa Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)
12.    Krzysztof Sławiński (Politechnika Opolska)
13.    Andrzej Sołtysiak (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku)
14.    Anna Urbańska (Uniwersytet Zielonogórski)
15.    Marek Zimnak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
16.    Marcin Żukowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Komitet Założycielski
wybrany w trakcie VI Konferencji środowiska rzeczników i pracowników promocji polskich wyższych uczelni 22 lutego 2006 roku w Zielonej Górze, który decyzją członków założycieli zobowiązany został do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie
Artur Lompart (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Moskal (Uniwersytet Warszawski)
Iwona Radzimirska (Szkoła Główna Handlowa)

Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację. Staje się to wyzwaniem coraz poważniejszym w obliczu integrującej się Europy.

 

Toteż Stowarzyszenie „PROM” stawia przed sobą jako główne cele:

  • • Stworzenie szerokiej platformy komunikacji uczelni polskich ze społeczeństwem w celu  powstania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • • Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz promocji naszej edukacji i nauki poza granicami kraju.
  • • Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z wizerunkiem i sposobami informowania o  uczelniach i nauce polskiej.
  • • Integrację środowiska oraz wymianę idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego coraz liczniejszej grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i promocją nauki i wyższych uczelni.

 

Swoje cele „PROM” realizuje poprzez:

  • • zapewnianie rektorom uczelni polskich zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie public relations uczelni,
  • • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym do PROM charakterze (EUPRIO, AlphaGalileo),
  • • współpracę z władzami wszystkich stopni, organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
  • • podejmowanie działań na rzecz promocji szkół wyższych poza granicami Polski,
  • • organizację konferencji, szkoleń i warsztatów będących formą samodoskonalenia członków Stowarzyszenia w zakresie tworzenia wizerunku nauki i wyższej uczelni.

 

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"  jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich.

Statut Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
(Stan po poprawkach z dnia 2 lipca 2012 decyzją Walnego Zebrania Członków)
 
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem, jest forum współpracy pracowników, zajmujących się promocją uczelni.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych niniejszym Statutem.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak dla realizacji celów statutowych może ono prowadzić działania także poza jej granicami.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszania jest miasto Wrocław.
§ 4
Określenie adresu korespondencyjnego Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 5
1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
2. Angielskim odpowiednikiem nazwy Stowarzyszenia jest „Polish Universites Public Relations&Information Officers".
§ 6
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz podlega rejestracji w odpowiednich rejestrach sądowych.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (t.jedn. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz pozostałych przepisów obowiązującego prawa.
§ 7
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 8
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
Rozdział II - Cele i sposoby działania
§ 9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) utrzymywanie i stałe pogłębianie kontaktów zawodowych,
2) prowadzenie działań mających na celu rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji swoich członków,
3) inspirowanie i koordynowanie współpracy uczelni w zakresie: PR, promocji uczelni,
wspomagania ich rozwoju oraz promocji zawodowej studentów i absolwentów szkół
wyższych poza granicami Polski,
4) prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu promocji edukacji i nauki poza granicami Polski,
5) działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, we współpracy ze środowiskiem akademickim i organami administracji publicznej.
6) integracja środowiska i wzmocnienie współpracy oraz wymiany doświadczeń między członkami Stowarzyszenia.
§ 10
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zapewnienie rektorom uczelni członkowskich zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie public relations promocji uczelni,
2) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
3) współpracę z organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
4) Opracowywanie i przedstawianie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju polskich systemów edukacji i promocji szkół wyższych.
5) współprace z właściwym ministrem do spraw szkolnictwa wyższego, organami administracji publicznej oraz pozostałymi instytucjami działającymi na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego,
6) podejmowanie działań na rzecz promocji szkół wyższych poza granicami Polski,
7) przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, wykładów oraz innych spotkań z zakresu public relations, promocji i wspomagania rozwoju szkół wyższych.
 
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela.
§ 12
Stowarzyszenie skupia członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pracownik administracyjny, naukowo-dydaktyczny lub naukowy szkoły wyższej zajmujący się działaniami promocyjnymi na jej
rzecz lub innymi związanymi z relacjami z mediami, redagowaniem mediów społecznościowych, komunikowaniem nauki, współpracą międzynarodową lub realizacją
innych zadań z obszaru PR, pragnący wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, który:
1) złoży deklarację członkowską na piśmie bądź drogą elektroniczną na adres wskazany na
stronie internetowej Stowarzyszenia,
2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia na piśmie lub drogą
elektroniczną na adres wskazany na stronie Stowarzyszenia,
5) opłacił składkę członkowską.
2. Podstawą nabycia członkostwa jest uchwała Zarządu podjęta na podstawie deklaracji członkowskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. .
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, zgadzająca się z jego celami i przedmiotem działalności oraz na rzecz których zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2. Nabycie statusu członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Formę i rodzaj pomocy członek wspierający ustala z Zarządem.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w zakresie promocji oraz identyfikuje się i dba o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Nabycie statusu członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) prawo udziału w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) prawo do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania niniejszego Statutu, Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 17
1. § 16 ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do członków wspierających, z wyłączeniem
czynnego i biernego prawa wyborczego i z wyłączeniem części finansowej walnego
zgromadzenia, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
§ 18
1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, jednakże mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio § 17 ust. 1 Statutu.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 19
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2) rozwiązania stosunku pracy pomiędzy członkiem Stowarzyszenia, a szkołą wyższą przez niego reprezentowaną,
3) uchwały Zarządu podjętą:
a) z powodu nieprzestrzegania Statutu, Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nieusprawiedliwionego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań,
c) z powodu prowadzenia działalności sprzecznej, konkurencyjnej lub nie dającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z członkostwa lub celami Stowarzyszenia,
d) zalegania w płatnościach składek członkowskich przez okres roku kalendarzowego,
e) na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
f) skazania prawomocnych wyrokiem skazujących za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
4) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 20
1. Od uchwał, o których mowa w § 13 ust. 2, § 14 ust. 2, § 15 ust. 2 oraz § 19 pkt 3 przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia do Walnego Zgromadzenia Członków, poprzez Zarząd. Złożenie odwołania nie wstrzymuje skutków prawnych uchwał, o których mowa w zdaniu 1.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna.. Uchwała jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
 
Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§ 21
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.
3. W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, powołanie nowego członka następuje do końca okresu trwającej kadencji.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 23
Walne Zgromadzenie Członków, będące walnym zebraniem członków w rozumieniu art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na posiedzenia zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków jest zwoływane co najmniej raz
w roku przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad
posiedzenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd informuje wszystkich
członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed jego terminem..
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków jest zwoływane przez Zarząd na podstawie:
1) uchwały Zarządu,
2) uchwały Komisji Rewizyjnej,
3) pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem podpisanego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub doręczenia Zarządowi wniosku.
§ 25
1. Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków są jawne, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. W razie niemożliwości podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków z powodu braku wymaganego kworum, Zarząd niezwłocznie wyznaczy kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Wówczas uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalania zmian Statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 20,
12) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego majątku i likwidatora.
§ 27
1. W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 osób, w tym Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.
2. Prezes kieruje działalnością Zarządu oraz przewodniczy obradami Walnego Zgromadzenia Członków z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Walne Zgromadzenie Członków może powołać na przewodniczącego innego członka Stowarzyszenia niż Prezes Zarządu.
§ 28
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
6) udzielanie pełnomocnictw,
7) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa zgodnie z § 14 ust. 2, oraz § 19 pkt 3,
8) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być odbywane drogą elektroniczną.
§ 29
1. Prezes Zarządu jest powoływany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.
4. W przypadkach określonych w § 30 ust. 1 pkt 1-3 członek Zarządu powoływany jest uchwałą Zarządu jako „pełniący obowiązki".
5. Uchwała, o której mowa w ust. 3 podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu.
§ 30
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą:
1) śmierci,
2) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
3) utraty członkostwa,
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i powołania następcy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, § 20 stosuje się odpowiednio, przy czym odwołanie powinno być złożone Zarządowi w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Do czasu podjęcia ostatecznej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków funkcje odwołanego członka Zarządu ulegają zawieszeniu.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 32
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zgromadzeniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2) żądania od członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 
Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§33
Przychody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:
1) składek członkowskich,
2) wpłat członków wspierających,
3) darowizn, spadków, zapisów,
4) majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dotacji, subwencji.
§34
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji działalności statutowej.
2. Darowizny, spadki, zapisy, mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.
§ 35
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu i Skarbnik lub trzej członkowie Zarządu - łącznie.
§ 36
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Rozdział VI -Postanowienia końcowe
§ 37
Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 38
Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków uprawnionych go głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa likwidatora jego majątku.