PRom

16 lat środowiska              34 konferencje

Article

Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację. Staje się to wyzwaniem coraz poważniejszym w obliczu integrującej się Europy.

 

Toteż Stowarzyszenie „PROM” stawia przed sobą jako główne cele:

  • • Stworzenie szerokiej platformy komunikacji uczelni polskich ze społeczeństwem w celu  powstania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy.
  • • Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz promocji naszej edukacji i nauki poza granicami kraju.
  • • Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z wizerunkiem i sposobami informowania o  uczelniach i nauce polskiej.
  • • Integrację środowiska oraz wymianę idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego coraz liczniejszej grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i promocją nauki i wyższych uczelni.

 

Swoje cele „PROM” realizuje poprzez:

  • • zapewnianie rektorom uczelni polskich zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie public relations uczelni,
  • • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym do PROM charakterze (EUPRIO, AlphaGalileo),
  • • współpracę z władzami wszystkich stopni, organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
  • • podejmowanie działań na rzecz promocji szkół wyższych poza granicami Polski,
  • • organizację konferencji, szkoleń i warsztatów będących formą samodoskonalenia członków Stowarzyszenia w zakresie tworzenia wizerunku nauki i wyższej uczelni.

 

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"  jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich.