Polskie szkolnictwo wyższe – uczelnie otwarte na świat

 

15 lat IROs Forum to ważne wydarzenie, które pokazało, jak istotne w dzisiejszym świecie jest globalne podejście do komunikowania uczelni – uczelni otwartych na świat. W panelu dyskusyjnym „Trendy i wyzwania umiędzynarodowienia” moderowanym przez dyrektora NAWA dr. Dawida Kosteckiego dyskutowaliśmy o strategicznym i operacyjnym wymiarze internacjonalizacji. Odpowiedzią na zmapowane wyzwania jest networking, sieciowanie kontaktów i dzielenie dobrych praktyk.

A trendy? Trendy są takie, że Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zacieśnia współpracę z IROs Forum, bo umiędzynarodowienie to nie tylko modne hasło, ale realne działania – także w obszarze komunikacji, PR i marketingu.

15 lat IROs Forum to wydarzenie, które było doskonałą przestrzenią komunikacyjną zarówno do oficjalnych wystąpień, paneli i dyskusji, jak i do rozmów kuluarowych, które przynoszą nową energię i inspirację do działania.

Panel dyskusyjny Trendy i wyzwania w umiędzynarodowieniu moderowany przez dyrektora NAWA dr. Dawida Kosteckiego, z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych  w rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” reprezentowała prezeska Anna Kiryjow-Radzka (specjalistka PR, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Paneliści: 

  • rektor AGH Jerzy Lis,
  • dyrektor Generalny FRSE dr hab. Paweł Poszytek,
  • zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN Przemysław Skrodzki,
  • prezes Stowarzyszenia PRom, SGGW Anna Kiryjow-Radzka
  • przewodniczący RMN dr Igor Kilanowski

Program dostępny na stronie.

 

KONFERENCJA NAWA – WELCOME TO POLAND – historie sukcesu

 

O Obliczach Programu Welcome to Poland – start up & spin off opowiedziała Katarzyna Aleksy, Dyrektor Biura programów dla instytucji NAWA

PRom reprezentowały przedstawicielki Stowarzyszenia.

Paulina Boroń-Kacperek (dyrektor Biura Rekrutacji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) prezentowała najlepsze praktyki w zakresie umiędzynarodowienia, które UPWr realizuje w ramach  Programu Welcome to Poland w sesji pt. Rzeczywiste potrzeby i praktyczne rozwiązania – prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu Welcome to Poland.

Ewa Kiszka (kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny) – członkini Komisji Rewizyjnej PRom oraz członkini Komitetu sterującego IROs Forum brała udział w Debacie środowiskowej: Profesjonalizacja usług w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy – kierunki rozwoju.


Moderatorka: Edyta Lachowicz-Santos – dyrektor Biura Internacjonalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Panelistki:

  • Ewa Kiszka – kierownik Biura ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Valentyna Gumińska – dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Magdalena Zawirska-Wolniewicz – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Poznańska
  • Katarzyna Specjalska – kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Podsumowanie konferencji


Dyrektor Katarzyna Aleksy (NAWA) w wygłoszonym podsumowaniu wskazała na konieczność współpracy między wszystkimi podmiotami funkcjonującymi na rynku szkolnictwa wyższego. To dzięki synergii wiedzy i doświadczenia możemy tworzyć uczelnie prawdziwie otwarte na świat.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom ceni współpracę w wymiarze instytucjonalnym z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, natomiast w sposób szczególny dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Aleksy za komponent współpracy na poziomie międzyludzkim. Stała obecność Pani Dyrektor na Konferencjach Stowarzyszenia „PRom” ma realne przełożenie na jakość współpracy i otwiera kolejne rozdziały, które mamy nadzieje, zwieńczymy następnymi historiami sukcesów.

 

Zdjęcia: Iros Forum