PRom

16 lat środowiska              30 konferencji

Article

Głównym zadaniem członków Stowarzyszenia jest uczynienie wyższych uczelni w Polsce podmiotami otwartymi na komunikację. Staje się to wyzwaniem coraz poważniejszym w obliczu integrującej się Europy.
Toteż Stowarzyszenie „PROM” stawia przed sobą jako główne cele:
•    Stworzenie szerokiej platformy komunikacji uczelni polskich ze społeczeństwem w celu  powstania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy.
•    Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu informowania oraz promocji naszej edukacji i nauki poza granicami kraju.
•    Zajmowanie stanowiska w sprawach związanych z wizerunkiem i sposobami informowania o  uczelniach i nauce polskiej.
•    Integrację środowiska oraz wymianę idei, doświadczeń i stosowanych technik pracy w celu doskonalenia zawodowego coraz liczniejszej grupy profesjonalistów zajmujących się informacją i promocją nauki i wyższych uczelni.

Swoje cele „PROM” realizuje poprzez:
•    zapewnianie rektorom uczelni polskich zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie public relations uczelni,
•    współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym do PROM charakterze (EUPRIO, AlphaGalileo),
•    współpracę z władzami wszystkich stopni, organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
•    podejmowanie działań na rzecz promocji szkół wyższych poza granicami Polski,
•    organizację konferencji, szkoleń i warsztatów będących formą samodoskonalenia członków Stowarzyszenia w zakresie tworzenia wizerunku nauki i wyższej uczelni.

Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom"  jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich.